Hình Ảnh Sinh Hoat Cộng Đoàn Thánh Antôn, Giáo Phận Oakland, California

Saturday, 14 December 2013 10:42 Peter Nguyễn Trọng ~ Read 2052 times.
Print

Hình Ảnh Sinh Hoat Cộng Đoàn Thánh Antôn, Giáo Phận Oakland, California: Gây Quỹ cho Chủng Sinh Giáo Phận ngày 12 tháng 7 năm 2013 tại Hội Trường Giáo Xứ...

CLICK HERE... Nhấn con chuột vào đây để xem ALBUM hình ảnh

Peter Nguyễn Trọng

 


BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: